Reglement

Q?Doel:
A.

De stichting heeft als doel muzikanten, verenigingen en andere organisaties de mogelijkheid te geven om op te treden in de muziektent De Klanksteen om daarmee een positieve bijdrage te leveren aan het culturele leven in de wijk.

Q?Reglement:
A.

De stichting heeft voor het gebruik van de muziektent een reglement vastgesteld dat luidt als volgt:

Q?1. Aanvraag:
A.

Zij die gebruik willen maken van de muziektent, hierna te noemen:  “de gebruiker”, doen daartoe een aanvraag via de website van de stichting (www.deklanksteen.nl).
Dit gebruiksreglement is onderdeel van de reservering. Een optreden is pas definitief zodra de stichting dit schriftelijk heeft bevestigd, bij welke bevestiging de stichting voorwaarden kan stellen. Met de bevestiging van de reservering gaat u accoord met de artikelen van dit gebruiksreglement.

Q?2. Faciliteit
A.

De stichting stelt de muziektent met stoelen, mengpaneel en een elektra-aansluiting ter beschikking en biedt geen andere faciliteiten.

Q?3. Beschikbaarheid:
A.

De muziektent is te gebruiken van 1 mei  tot 1 oktober van elk jaar, steeds op zondag vanaf 13.00 uur tot 18.00 uur zie hiervoor de agenda op de website. Andere dagen alleen in overleg met de stichting.

Q?4: Kosten:
A.

De aan het gebruik verbonden kosten worden zo veel mogelijk gedekt via sponsoring door derden. Voor het gebruik van de muziektent voor commerciële activiteiten met inbegrip van het gebruik op bijzondere dagen, zoals Koningsdag, en dergelijke, zal de gebruiker een door de stichting vast te stellen vergoeding verschuldigd zijn. In deze vergoeding is dan tevens eventueel elektraverbruik begrepen.

Q?5: Geluid:
A.

De gebruiker dient er voor te zorgen dat het geproduceerde geluid blijft binnen de wettelijke normen

Q?6: Gebruik:
A.

a: De gebruiker zal de muziektent uitsluitend zelf gebruiken voor de bij de aanvraag vermelde activiteiten.
b: Tenminste een half uur voor de aanvraag van het optreden is iemand van de stichting, hierna te noemen: “de beheerder”, ter plaatse aanwezig. De beheerder geeft, indien gevraagd, de elektra vrij en opent de toegang tot de kelder van de muziektent waar o.a. de stoelen zijn opgeslagen. De gebruiker zal zelf de stoelen in, en indien gewenst, voor de muziektent plaatsen. Direct na afloop van het optreden zorgt de gebruiker weer voor opslag van de stoelen in de kelder. De gebruiker draagt zorg voor een correct gebruik en schone oplevering na het optreden in de staat waarin de muziektent en de omtrek van 15 meter rondom de muziektent zich vóór het optreden bevond.
c: De gebruiker zal steeds de aanwijzingen van de beheerder opvolgen.

d: Schade veroorzaakt door de gebruiker wordt door de stichting op kosten van de gebruiker hersteld.

Q?7: Overmacht:
A.

Als door overmacht waaronder tevens begrepen weersomstandigheden geen of slechts gedeeltelijk gebruik gemaakt kan worden van de muziektent is de stichting niet gehouden tot betaling van welke (schade) vergoeding dan ook.

Q?8: Aansprakelijkheid:
A.

De stichting is niet aansprakelijk jegens de gebruiker voor schade, met inbegrip van gevolgschade, ontstaan door diefstal, verlies, letsel en/of ongevallen in welke vorm dan ook tijdens of ten gevolge van het gebruik van de muziektent.

Utrecht, 01 april 2014 Stichting “De Klanksteen”